Tjänster

Projektrevision

Projektrevision

Utifrån en metodisk och beprövad arbetsmodell erbjuder Rosén & Jons Consulting revision av olika typer av IT-projekt.

Revisionen är en del av kund-leverantörsavtalet och utgör en naturlig del av företagets utvecklings- och förvaltningsmetodik, samt möjliggör stöd för projektorganisationen.

Det övergripande syftet med revisionen är att granska ett projekt i ett helhetsperspektiv för att undvika fallgropar, fastställa tillämpbara standards, diskutera “best practices” och höja projektvärdet.

Detta innebär att vi belyser åtminstone följande områden kopplade till ditt projekts genomförande:

Revisionen är både av styrande och rådgivande karaktär.