Tjänster

Projektrådgivning

Coaching

Projektrådgivning - Coaching

Genom regelbundna coaching-samtal med din projektpersonal, kvalitetssäkrar vi framdriften i dina projekt, och minskar risken för att projekten misslyckas.

Konsultationen är strikt konfidentiell.

Rådgivningen består av individ- och situationsanpassad coaching med dina utvalda projektdeltagare och styrgruppsmedlemmar. Samtalen är personliga och schemaläggs enligt ett överenskommet schema.

Metoden baseras på certifierade projektmodeller, processer och samlad erfarenhet från mer än 25 års arbete med förändringsarbete, gruppledarskap, projektledning och projektstyrning. Kvalitetssäkring genom coaching ger fördelarna att metoden är betydligt mer proaktiv, långsiktig, och mindre hotfull än formella utvärderingar och projektrevisioner.

Coaching-samtalen fokuserar på att identifiera och lösa upplevda risker och problem, både handgripliga och kortsiktiga bekymmer, och mer långsiktiga, strategiska svårigheter genom projektets hela livscykel.

Efter en relativt kort tid, oftast redan efter ca tre till fyra veckor, brukar betydande förbättringar i projektets tillstånd kunna noteras – med en reducerad stressnivå, förbättrad internkommunikation och eliminering av upplevda hot och konfliktytor. Projektgruppen börjar successivt internalisera tillämpningen av effektiva rutiner och förhållningssätt, och öka transparensen och informationsspridningen, internt såväl som externt, med tydliga principer för styrning, ansvars- och rollfördelning.

För din organisation och personal skapar metoden en ökad arbetsglädje och trygghet, och tillit inom din verksamhet att projektarbetet framskrider enligt plan.

Du kan hyra in rådgivningen på timme under en kortare prova-på-period, och/eller prenumerera på tjänsten enligt ett visst antal överenskomna timmar per månad.

Kontakta oss, så utformar vi ett anpassat förslag.